Školení pro examinátory zkoušky A2 z češtiny pro trvalý pobyt v ČR

Tento kurz je otevřen
ZačínáKončíKapacitaPřihlášeno
23.08.202131.10.202125+420/25 + 0/4

Anotace kurzu

popis kurzu

Autor/autoři kurzu

PhDr. Jitka Cvejnová, Mgr. Ondřej Geppert, Mgr. Petra Honzáková, Mgr. Barbora Herciková, Mgr. Kamila Kolmašová, Mgr. Svatava Škodová, Ph.D., Mgr. Markéta Tůmová, Mgr. Jarmila Valková, Ph.D.

Garant kurzu

Mgr. Kamila Kolmašová

Cílová skupina pedagogů

Kurz je určen pro examinátory zkoušky A2 z češtiny pro trvalý pobyt v ČR.

Požadované vstupní znalosti

 • základní znalosti práce s počítačem (textový editor, práce s internetem, nástroj pro pořádání online schůzek či seminářů)
 • odborná kvalifikace v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd
 • pedagogická praxe dle příslušné legislativy
 • zkušenost s výukou češtiny jako cizího jazyka dle příslušné legislativy

Požadavky na technické vybavení studujících

Uživateli pro práci se systémem pro řízení výuky (LMS) Moodle postačuje přístup k počítači, na kterém je nainstalován internetový prohlížeč. Počítač musí mít funkční připojení k internetu.

Podrobný přehled témat výuky (obsah), anotace

Témata kurzu byla stanovena přísně v závislosti na cílech výuky a vyplynula z konkrétních potřeb realizace zkoušky A1. Autoři e-learningového kurzu absolvovali již několik školení se zkoušejícími a ověřili si, které aspekty zkoušky pro trvalý pobyt je třeba zkoušejícím podrobně objasnit. Rovněž vědí, v čem spočívají obtíže zkoušejících při hodnocení konkrétní zkoušky. Obtíže zkoušky jsou jim jednak známy z dotazů zkoušejících ke zkoušce A1, kteří se na ně obracejí, jednak z pravidelných dotazníků, v nichž zkoušející poskytují autorům zpětnou vazbu a dále i ze statistik výsledků zkoušky.

Kurz by měl navázat na zjištěné poznatky a umožnit zkoušejícím, aby se časově přístupnou cestou mohli s potřebnými teoretickými materiály seznámit a rovněž aby se naučili hodnotit bez problémů jednotlivé částí zkoušky A2. Webináře by pak měly umožnit zkoušejícím připravit se na hodnocení řečových dovedností psaní a mluvení, které se jeví v rámci zkoušky jako nejobtížnější a nejproblematičtější.

Přehled jednotlivých modulů/lekcí a jejich cíle:

Modul 1 - SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY – se zaměřením na rozdíly A1, A2, B1

Cíl: Seznámit se s vymezením společných referenčních úrovní A1 a A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v souvislosti s dalšími úrovněmi, zejména úrovně B1. Vyzkoušet si hodnocení jazykové úrovně konkrétních textů na základě popisu úrovní podle Stupnice sebehodnocení. Procvičit si přiřazování jednotlivých deskriptorů dovedností čtení, poslechu, mluvení a psaní k úrovním A1, A2 a B1

Modul 2 - REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY –  se zaměřením na rozdíly A1, A2

Cíl: Seznámit se s Referenčním popisem češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka. Seznámit se s konkretizovanými deskriptory a modelovými situacemi ve vztahu k úlohám zkoušky z mluvení. Získat konkrétnější představu o rozsahu modelových situací, které zvládne uživatel jazyka na úrovni A1 a A2. Seznámit se s rozsahem jazykových prostředků, funkcí a kompenzačních strategií předpokládaných na úrovni A1 a A2. Vyzkoušet si posuzování vhodnosti reakcí tazatele při zkoušce z mluvení A2. 

Modul 3 - Pokyny k organizaci zkoušky 

Cíl: Seznámit se podrobně s Pokyny k organizaci zkoušky A2 z češtiny pro trvalý pobyt v ČR, které vymezují celý systém, celý průběh zkoušení a veškeré podmínky pro organizaci zkoušky.

Modul 4 - ZADÁNÍ PÍSEMNÉ ZKOUŠKY – seznámení s videoprůvodcem

Cíle: Seznámit se s tím, co konkrétně dělá zadavatel písemné části zkoušky.  Seznámit se s videoprůvodcem, na základě nějž se bude nově zadávat písemná část zkoušky A2.

Modul 5 – HODNOCENÍ ČTENÍ A POSLECHU – se zaměřením na otevřené úlohy

Cíle: Seznámit se s hodnocením subtestu Čtení a Poslech s porozuměním v písemné části zkoušky. Seznámit se důsledně s hodnocením otevřených úloh a akceptovatelností řešení u jednotlivých položek. Seznámit se s nestandardním způsobem vyplňování odpovědních listů.

Modul 6 – NÁCVIK HODNOCENÍ PSANÍ – úloha 1

Cíle: Seznámit se s formátem a hodnocením subtestu Psaní. Seznámit se s pokyny k hodnocení k první úloze v části Psaní. Zaměřit se na hodnocení možných variant odpovědí a také na akceptovatelnost řešení u jednotlivých položek.

Modul 7 – NÁCVIK HODNOCENÍ PSANÍ – úloha 2

Cíle: Seznámit se s pokyny k hodnocení Druhé úlohy v části Psaní. Zaměřit se na hodnocení možných variant odpovědí a také na akceptovatelnost řešení u jednotlivých položek.

WEBINÁŘ  k hodnocení psaní

Modul 8 – NÁCVIK ZADÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY – včetně ukázkových videí

Cíle: Seznámit se s podobou ústní zkoušky a s nároky na tazatele. Seznámit se s ukázkovými videi a Scénářem k ústní zkoušce.

Modul 9  NÁCVIK HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY

Cíl: Seznámit se s modelovou verzí ústní části zkoušky. Pracovat s nahrávkami nerodilých mluvčích a hodnotit je na základě kritérií.

WEBINÁŘ  k hodnocení mluvení

Modul 10  ZÁVĚREČNÝ TEST

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit zkoušející, kteří působí v rámci zkoušky A2 z češtiny pro trvalý pobyt, se dvěma základními didaktickými a jazykovými materiály, o které se tato zkouška opírá, a rovněž je připravit na hodnocení konkrétních zkušebních materiálů vytvořených pro tuto zkoušku.

E-learningový kurz by měl přiblížit účastníkům klíčové body v oblasti testování úrovně A1, A2 a okrajově B1 v češtině jako druhém jazyce. Současné zkušenosti ukazují, že učitelé češtiny pro cizince nejsou dosud ve své odborné profesní přípravě dostatečně vzděláváni a připravováni, aby mohli kvalifikovaně působit v různých fázích zkušebního procesu jako kvalifikovaní zadavatelé a hodnotitelé písemné a ústní části zkoušky. Vzhledem k tomu, že se jedná o zkoušku vysoké důležitosti, při níž je znalost alespoň dvou zásadních dokumentů popisujících úroveň A1 a A2 nezbytně nutná, je nanejvýše žádoucí, aby všichni učitelé, kteří se budou podílet na těchto zkouškách, byli podrobně seznámeni s těmito dokumenty.

V rámci kurzu je však třeba také sledovat nejen tento obecný cíl, ale i konkrétní praktický cíl. Učitelé se musejí připravit na hodnocení zkoušek tak, aby shodně hodnotili jazykové výkony v rámci dané zkoušky, a to dle záměrů autorů, a aby se jejich hodnocení v rámci jednotlivých zkušebních pracovišť příliš neodlišovalo. Kurz by měl omezit rozdíly hodnocení u jednotlivých zkoušejících na nejmenší nutnou míru a nastavit pro uchazeče skutečné rovné podmínky absolvování zkoušky.

Hodinová dotace a vzdělávací plán

Dílčí hodinová dotace pro kurz: celkem 45 hodin samostudia vč. 2 webinářů. Účastník studuje v kurzu 10 týdnů.

Vzdělávací plán Forma studia Předpokládaná hodinová dotace
Modul 1 -  SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY – se zaměřením na rozdíly A1, A2, B1 Distanční forma  studia – e-learning 4 hodiny
Modul 2 -  REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY –  se zaměřením na rozdíly A1, A2 Distanční forma  studia – e-learning 4 hodiny
Modul 3 -  POKYNY K ORGANIZACI ZKOUŠKY Distanční forma studia – e-learning 3 hodiny
Modul 4 -  ZADÁNÍ PÍSEMNÉ ZKOUŠKY – seznámení s videoprůvodcem Distanční forma studia – e-learning 5 hodin
Modul 5 -  HODNOCENÍ ČTENÍ A POSLECHU – se zaměřením na otevřené úlohy Distanční forma studia – e-learning 4 hodiny
Modul 6 -  NÁCVIK HODNOCENÍ PSANÍ – úloha 1 Distanční forma studia – e-learning 4 hodiny
Modul 7 - NÁCVIK HODNOCENÍ PSANÍ – úloha 2 Distanční forma studia – e-learning 5 hodin
WEBINÁŘ k hodnocení psaní Distanční forma studia – webinář 1,5 hodiny
Modul 8 -  NÁCVIK ZADÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY – včetně ukázkových videí Distanční forma studia – e-learning 6 hodin
Modul 9 -  NÁCVIK HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Distanční forma studia – e-learning 6 hodin
WEBINÁŘ k hodnocení mluvení Distanční forma studia – webinář 1,5 hodiny
Modul 10 -  ZÁVĚREČNÝ TEST Distanční forma studia – e-learning 1 hodina

Způsoby komunikace s učitelem a se spolužáky

Lektor komunikuje s účastníky kurzu následujícími způsoby:

 • prostřednictvím LMS Moodle
 • prostřednictvím e-mailu reaguje na dotazy/připomínky/žádosti účastníků

Účastníci mezi sebou komunikují prostřednictvím diskuzního fóra v LMS Moodle prostředí.

Množství zpracovaných úkolů a způsob jejich vyhodnocení

Každá lekce obsahuje jak úlohy v podobě přednášek, tak i testu. Součástí každé lekce jsou praktické případy k řešení. Některé lekce zahrnují úlohy v podobě wiki a anket. Každou lekci uzavírá test. Úlohy i závěrečné testy budou vyhodnoceny přímo LMS. Problematickým částem hodnocení produktivních dovedností, psaní a mluvení, budou věnovány webináře.

Studijní opory

Zdrojové studijní materiály:
 • CVEJNOVÁ, J. A KOL. AUTORŮ, Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Praha: NÚV, 2016.
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky
 • Pokyny k organizaci zkoušky A2 z češtiny pro trvalý pobyt v ČR
 • Pokyny pro zadání a hodnocení zkoušky A2
 • vybrané zkušební materiály

Další materiály (multimedia)

PPT prezentace, audiozáznamy, ukázky hodnocených testových materiálů ve formátu pdf.

Specifikace znalostí, dovedností po absolvování kurzu

Po absolvování školení bude účastník obeznámen s principy tvorby testů, s typy hodnocení a konkrétně s hodnocením receptivních a produktivních řečových dovedností. Bude seznámen s deskriptory Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, zejména s podstatou jazykové úrovně A1, A2, okrajově B1 dle SERR. Dále bude seznámen s Referenčním popisem češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Dále u účastníků dojde k prohloubení znalosti Pokynů k organizaci zkoušky A2 z češtiny pro trvalý pobyt, které zajišťují rovné podmínky všech uchazečů při zkoušce na celém území ČR. Účastník bude kvalitně připraven k tomu, aby byl schopen zajistit standardizovaný průběh písemné i ústní zkoušky z českého jazyka.

Podmínky pro úspěšné absolvování

Závěrečné hodnocení absolventů kurzu probíhá na základě:

 • dosažení min. 75 % úspěšnosti ve všech úlohách a testech,
 • aktivní účasti na webinářích.

Forma a metody výuky

Kurz probíhá zejména e-learningovou formou. Zahrnuje dobu pro řízené samostudium, vypracování dílčích úkolů a účast na závěrečném setkání. Důraz klademe na studium zdrojových materiálů a řešení konkrétních případů. Studium probíhá v elektronickém prostředí LMS Moodle.

Ukončení kurzu

Kurz je zakončen Závěrečným testem. V případě úspěšného zakončení kurzu je účastníkům vydáno Osvědčení o absolvování kurzu.