Školení pro examinátory Zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR 1/2020

Tento kurz je otevřen
ZačínáKončíKapacitaPřihlášeno
Kurz č. 1/202024.08.202018.10.202022+422/22 + 0/4Na termín se již nelze přihlásit

Autor/autoři kurzu

PhDr. Jitka Cvejnová, Mgr. Ondřej Geppert, Mgr. Kamila Kolmašová, Mgr. Petra Honzáková, 

Garant kurzu

Mgr. Kamila Kolmašová

Cílová skupina pedagogů

Kurz je určen pro examinátory zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.

Požadované vstupní znalosti

  • základní znalosti práce s počítačem (textový editor, práce s internetem, nástroj pro pořádání online schůzek či seminářů)
  • odborná kvalifikace v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd
  • pedagogická praxe dle příslušné legislativy
  • zkušenost v výukou češtiny jako cizího jazyka dle příslušné legislativy

Požadavky na technické vybavení studujících

Uživateli pro práci se systémem pro řízení výuky (LMS) Moodle postačuje přístup k počítači, na kterém je nainstalován internetový prohlížeč. Počítač musí mít funkční připojení k internetu.

Podrobný přehled témat výuky (obsah), anotace

Témata kurzu byla stanovena přísně v závislosti na cílech výuky a vyplynula z konkrétních potřeb realizace zkoušky. Autoři e-learningového kurzu absolvovali již několik prezenčních školení se zkoušejícími a ověřili si, které aspekty zkoušky je třeba zkoušejícím podrobně objasnit. Rovněž vědí, v čem spočívají obtíže zkoušejících při hodnocení konkrétní zkoušky. Obtíže zkoušky jsou jim jednak známy z dotazů zkoušejících, kteří se na ně obracejí, jednak z pravidelných dotazníků, v nichž zkoušející poskytují autorům zpětnou vazbu a dále i ze statistik výsledků zkoušky.

Kurz by měl navázat na zjištěné poznatky a umožnit zkoušejícím, aby se časově přístupnou cestou mohli s potřebnými teoretickými materiály seznámit a rovněž aby se naučili hodnotit bez problémů jednotlivé částí zkoušky. Závěrečný webinář by pak měl umožnit zkoušejícím připravit se na hodnocení řečových dovedností psaní a mluvení, které se jeví v rámci zkoušky jako nejobtížnější a nejproblematičtější.

Přehled jednotlivých modulů/lekcí a jejich cíle:

Modul 0 Úroveň A1 a A2 podle SERR

Cíl: Seznámit se zejména s jazykovými deskriptory SERR pro úroveň A1 a pro úroveň A2 a dále umět tyto úrovně od sebe odlišit v teoretické i praktické rovině.

Modul 1 - Referenční popis češtiny (pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR) – úrovně A1, A2

Cíl: Seznámit se s Referenčním popisem češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2, který shrnuje veškerý jazykový materiál, o nějž se zkouška opírá. Studium Referenčního popisu umožní lépe pochopit jazykové požadavky kladené na uchazeče v rámci zkoušky.

Modul 2 - Pokyny k organizaci zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR Cíl: Seznámit zkoušející se závazným materiálem, který upravuje pravidla realizace zkoušky. Bezpečná znalost jednotlivých pravidel zkoušky umožňuje zajistit rovné podmínky zkoušky pro uchazeče a sjednotit provádění zkoušky jednotlivými zkoušejícími.

Modul 3 - Hodnocení čtení a poslechu

Cíle: Seznámit se s typy úloh užitých ve zkoušce v části Poslech s porozuměním a Čtení s porozuměním a se způsobem a podmínkami hodnocení, vyhodnotit vzorové testy a jejich hodnocení zdůvodnit.

Modul 4 – Zadání písemné části zkoušky

Cíle: Seznámit se se scénářem písemné části zkoušky a rolí zadavatele, s chybami při zadávání testu, se vzorovým videem a videoukázkami s nejčastějšími chybami zadavatelů. Zvláštní důraz je kladen na zadání písemné části zkoušky s pomocí plakátu, který pomáhá ilustrovat pravidla oprav ve zkoušce.

Modul 5 – Hodnocení psaní vč. WEBINÁŘE k hodnocení psaní

Cíle: Seznámit se s testem psaní a principy jeho hodnocení, seznámit se s kritérii hodnocení, rozeznat nehodnotitelný text, vyhodnotit vzorové testy a jejich hodnocení zdůvodnit.

Modul 6 – Zadání ústní části zkoušky

Cíle: V tomto modulu Vám nabízíme několik videonahrávek k zadání ústní části zkoušky. Jedná se jak o vzorová bezchybná videa, tak i o videonahrávky, které zahrnují nejčastější chyby zadavatelů. Součástí modulu je i nácvik ohodnocení úrovně ústního projevu uchazeče

Modul 7 – Hodnocení mluvení vč. WEBINÁŘE k hodnocení mluvení

Cíle: Seznámit se s typy úloh a kritérii hodnocení v části zkoušky Mluvení, vyhodnotit vzorové nahrávky a jejich hodnocení zdůvodnit.

Závěrečný test kurzu

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit zkoušející, kteří působí v rámci zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt, se dvěma základními didaktickými a jazykovými materiály, o které se tato zkouška opírá, a rovněž je připravit na hodnocení konkrétních zkušebních materiálů vytvořených pro tuto zkoušku.

E-learningový kurz by měl přiblížit účastníkům klíčové body v oblasti testování úrovně A1 a A2 v češtině jako druhém jazyce. Současné zkušenosti ukazují, že učitelé češtiny pro cizince nejsou dosud ve své odborné profesní přípravě dostatečně vzděláváni a připravováni, aby mohli kvalifikovaně působit v různých fázích zkušebního procesu jako kvalifikovaní zadavatelé a hodnotitelé písemné a ústní části zkoušky. Vzhledem k tomu, že se jedná o zkoušku vysoké důležitosti, při níž je znalost alespoň dvou zásadních dokumentů popisujících úroveň A1 a A2 nezbytně nutná, je nanejvýše žádoucí, aby všichni učitelé, kteří se budou podílet na těchto zkouškách, byli podrobně seznámeni s těmito dokumenty.

V rámci kurzu je však třeba také sledovat nejen tento obecný cíl, ale i konkrétní praktický cíl. Učitelé se musejí připravit na hodnocení zkoušek tak, aby shodně hodnotili jazykové výkony v rámci dané zkoušky, a to dle záměrů autorů, a aby se jejich hodnocení v rámci jednotlivých zkušebních pracovišť příliš neodlišovalo. Kurz by měl omezit rozdíly hodnocení u jednotlivých zkoušejících na nejmenší nutnou míru a nastavit pro uchazeče skutečné rovné podmínky absolvování zkoušky.

Hodinová dotace a vzdělávací plán

Dílčí hodinová dotace pro kurz: celkem 70 hodin samostudia vč. 2 webinářů. Účastník studuje v kurzu 8 týdnů.

Vzdělávací plán Forma studia Předpokládaná hodinová dotace
Modul 0 - Úroveň A1 a A2 podle SERR Distanční forma  studia – e-learning 6 hodin
Modul 1 - Referenční popis češtiny (pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR) - úrovně A1, A2 Distanční forma  studia – e-learning 7 hodin
Modul 2 - Pokyny k organizaci zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR Distanční forma studia – e-learning 8 hodin
Modul 3 - Hodnocení čtení a poslechu Distanční forma studia – e-learning 8 hodin
Modul 4 - Zadání písemné části zkoušky Distanční forma studia – e-learning 8 hodin
Modul 5 -  Hodnocení psaní Distanční forma studia – e-learning 10 hodin
WEBINÁŘ k hodnocení psaní Distanční forma studia – e-learning 1,5 hodiny
Modul 6 - Zadání ústní části zkoušky Distanční forma studia – e-learning 8 hodin
Modul 7 -  Hodnocení mluvení Distanční forma studia – e-learning 10 hodin
WEBINÁŘ k hodnocení mluvení Distanční forma studia – e-learning 1,5 hodiny
Závěrečný test kurzu Distanční forma studia – e-learning 2 hodiny

Způsoby komunikace s učitelem a se spolužáky

Lektor komunikuje s účastníky kurzu následujícími způsoby:

  • prostřednictvím LMS Moodle
  • prostřednictvím e-mailu reaguje na dotazy/připomínky/žádosti účastníků

Účastníci mezi sebou komunikují prostřednictvím diskuzního fóra v LMS Moodle prostředí.

Množství zpracovaných úkolů a způsob jejich vyhodnocení

Každá lekce obsahuje jak úlohy v podobě přednášek, tak i testu. Součástí každé lekce jsou praktické případy k řešení. Některé lekce zahrnují úlohy v podobě wiki a anket. Každou lekci uzavírá test. Úlohy i závěrečné testy budou vyhodnoceny přímo LMS. Problematickým částem hodnocení produktivních dovedností, psaní a mluvení, budou věnovány webináře.

Studijní opory

Zdrojové studijní materiály:

Další materiály (multimedia)

PPT prezentace, audiozáznamy, ukázky hodnocených testových materiálů ve formátu pdf.

Specifikace znalostí, dovedností po absolvování kurzu

Po absolvování školení bude účastník obeznámen s principy tvorby testů, s typy hodnocení a konkrétně s hodnocením receptivních a produktivních řečových dovedností. Bude seznámen s deskriptory Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, zejména s podstatou jazykové úrovně A1 a A2 dle SERR. Dále bude seznámen s Referenčním popisem češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Dále u účastníků dojde k prohloubení znalosti Pokynů k organizaci zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt, které zajišťují rovné podmínky všech uchazečů při zkoušce na celém území ČR. Účastník bude kvalitně připraven k tomu, aby byl schopen zajistit standardizovaný průběh písemné i ústní zkoušky z českého jazyka.

Podmínky pro úspěšné absolvování

Závěrečné hodnocení absolventů kurzu probíhá na základě:

  • dosažení min. 75 % úspěšnosti ve všech úlohách a testech,
  • aktivní účasti na webinářích.

Forma a metody výuky

Kurz probíhá zejména e-learningovou formou. Zahrnuje dobu pro řízené samostudium, vypracování dílčích úkolů a účast na závěrečném setkání. Důraz klademe na studium zdrojových materiálů a řešení konkrétních případů. Studium probíhá v elektronickém prostředí LMS Moodle.

Ukončení kurzu

Kurz je zakončen Závěrečným testem. V případě úspěšného zakončení kurzu je účastníkům vydáno Osvědčení o absolvování kurzu.